Miljö

För oss på Svenska DataNätVerket är kretsloppet vägledande för hela vårt arbete. Vi använder oss av ett långsiktigt tänkande och en målmedveten strategi för att miljöarbetet skall vara en naturlig och integrerad del i varje aspekt av vårt arbete gentemot kunder och leverantörer.

Svenska DataNätVerket har en miljöpolicy som inte bara berör vår egen verksamhet utan också avspeglar sig i våra krav mot leverantörer och tillverkare.

Svenska DataNätVerkets miljömål omfattar sex områden Inköp, Avfall, Returhantering, Tjänstebilar och transporter, Lokaler samt Individen. Vårt arbete i miljöhänseende pågår ständigt med att förbättra, påverka och vidareutveckla olika delar av vår verksamhet.

Kontakta oss

Kvalité

Svenska DataNätVerket har en kvalitétspolicy med kvalitetsmanualer som uppdateras minst gång om året. Företaget följer samtliga i branschen förekommande föreskrifter, restriktioner gällande kabelnätsinstallationer. Företaget lägger stor vikt vid att följa den snabba utvecklingen med uppdateringar. Vi följer i stora drag ISO 9000.

Till varje stadium finns checklistor. Ledande montör för installationsdagbok för arbetena och för här in avvikelser för de moment som arbetslaget ålagts att kontrollera. Efter varje avslutat delmoment kommer projektledare kontinuerligt från företaget att utföra en besiktning egenkontroll av utfört arbete, enligt check list. Anmärkningar som görs under egen kontrollen noteras på blankett avvikelsenoteringar. Avvikelser rapporteras för beslut om åtgärd på blankett avvikelserapport.

Svenska DataNätVerket AB skall leverera felfria konkurrenskraftiga produkter,tjänster och lösningar på avtalad tid till våra kunder.


Våra anställda skall utföra sina arbetsuppgifter som gör att våra kunder blir fullt nöjda.
Företagets namn skall representera kvalitet för våra kunder och för oss själva.
Vår kvalitet skall kontinuerligt mätas och utvärderas för ständig förbättring
Komponenter, produkter och utförda tjänster ska kunna spåras till sitt ursprung.

 

Svenska DataNätVerket AB lägger stor vikt på att följa vår kvalitetsplan och miljöpolicy. Vi mäter och
utvärderar ständigt våra produkter och tjänster så att högsta möjliga kundtillfredsställelse kan uppnås.